Инженерийн Байгууламжийн Төмөр Бетон Бүтээц, Хийц Хэсэглэл

Хаяг, байршил