• Сүү сүүн бүтээгдэхүүн  үйлдвэрлэл

     Мөнгөлөг тараг 5 нэр төрлийн 

Бүтээгдэхүүнүүд

Хаяг, байршил