Үйлчилгээний нөхцөл

www.mongolbrand.mn цахим сайт нь“Монгол Брэнд Холбоо” -ны албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг вэб сайтаар үйлчлүүлэхэд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

  1. Хэрэглэгч www.mongolbrand.mn цахим үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр вэб сайтаар, үйлчилгээ авах эрхтэй болно.
  2. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэгжилтэд “Монгол Брэнд Холбоо” ТББ /цаашид байгууллага гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид хэрэглэгч гэх/ хамтран хяналт тавина.
  3. www.mongolbrand.mn вэб сайт нь Монгол Улсад үйлдвэрлэж бүтээж буй хэн бүний бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон нийтэд таницлан сурталчлахад дэмжлэг үзүүлэх үндсэн зорилготой юм.

Хаяг, байршил