Хагас Боловсруулсан Хүнсний Түүхий Эд, Бүтээгдэхүүн

Хаяг, байршил