Хэвлэлийн үйлдвэр цаас түүхий эд худалдаа

Хаяг, байршил